REGULAMIN - AGROMARKO

Przejdź do treści

                                                    
Regulamin domków AGROMARKONiniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

I. PŁATNOŚCI:
1. Domki „ AGROMARKO” prowadzą tylko wynajem krótkotrwały bez świadczenia dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych.
2. Na życzenie gości wystawiamy fakturę .
3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 20% opłaty rezerwacyjnej w terminie 3 dni od telefonicznego bądź mailowego dokonania rezerwacji na numer konta podany na stronie internetowej www.agromarko.pl
4. Wpłata opłaty rezerwacyjnej przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
5. W momencie potwierdzenia rezerwacji tj. wpłaty 20% opłaty rezerwacyjnej , umowę najmu uważa się za zawartą.
6. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domków „AGROMARKO”, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
7. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu (od należności odliczamy wcześniej wpłaconą opłatę rezerwacyjną).
8. Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi.
9. Domek po pobycie zostanie odebrany a w razie zniszczeń, wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów zniszczeń.
10. Rezygnacja z części pobytu, pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy Właściciela domków „AGROMARKO” nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
11. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków „AGROMARKO” nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel domków „AGROMARKO” nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
12. Dodatkowe zakwaterowanie osób odbywa się za zgodą właściciela i wynosi 50zł/osobę
II. WARUNKI WYNAJMU :
1. Doba wynajmu domków letniskowych „AGROMARKO” rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
2. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez właściciela. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (10 - 15 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie, telefonicznie lub osobiście.
3. Na terenie domków „AGROMARKO” obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.
4. Osoby odwiedzające Gości domków „AGROMARKO” mogą przebywać na terenie ośrodka  jedynie za zgodą właściciela i do godz.22.00
5. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, Właściciel domków „AGROMARKO” lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
6. Goście domków „AGROMARKO” nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom. Właściciel domków „AGROMARKO” zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów, nie przestrzegają regulaminu domków „AGROMARKO” oraz powszechnie  stosowanych norm współżycia między ludźmi.
7. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
8. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
9. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki, takie jak konieczność wymiany wyposażenia oraz dodatkowe prace obsługi, Goście domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
10. Wynajmujący  mogą parkować swoje samochody (na 1 domek przypada 1 miejsce parkingowe- wymagana rezerwacja miejsca parkingowego) na parkingu znajdującym się na terenie  domków „AGROMARKO”. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
11. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie Prawni dzieci. Właściciel domków „AGROMARKO” zwraca się z prośbą do Rodziców/Opiekunów o wzmożoną opiekę nad dziećmi.
12. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego w podnajem osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę. W trosce o bezpieczeństwo i komfort wypoczynku na teren ośrodka mają wstęp tylko osoby zakwaterowane.
13. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków „AGROMARKO”
14. Wszelkie usterki sprzętu oraz wyposażenia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właścicielowi domków „AGROMARKO” celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za naprawę/wymianę usterki wynikającej z winy Wynajmujących musi być uregulowana przez Wynajmujących najpóźniej w dniu wyjazdu.
15. Właściciel domków „AGROMARKO” nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody, brakiem prądu.
16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku „AGROMARKO” (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu  wniesionej wcześniej opłaty.
17. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
18. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane.
19.  Grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą.
20. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obo-wiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo    wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

III. REGULAMIN  PLACU ZABAW " AGROMARKO"
1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność .
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Ze względów bezpieczeństwa z trampoliny nie może korzystać więcej niż 5-cioro dzieci jednocześnie.
7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających.
8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni  ponoszą odpowiedzialność materialną.
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
9. Zabrania się w szczególności:
a. Niszczenia urządzeń zabawowych,
b. Zaśmiecania terenu,
c. Niszczenia zieleni,
d. Wprowadzania zwierząt,
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi domków „AGROMARKO”
11. Za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw właściciel nie ponosi odpowiedzialności.Informacje o przetwarzaniu danych

IV. RODO:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Marek Połędziewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AGROMARKO” z siedzibą : ul. Turystyczna 1,  78-111 Ustronie Morskie NIP: 6711409666 e-mail: agromarko@agromarko.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Kontakt do administratora możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: agromarko@agromarko.pl  lub pisemnie na adres: ul. Turystyczna 1,  78-111 Ustronie Morskie
3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/rezerwacji  o świadczenie usług, rozpatrzenie skarg i reklamacji, dochodzenie roszczeń związanych z umową, windykacją należności, wykonanie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania nałożonych na administratora obowiązków . W przypadku niepodania danych koniecznych do zawarcia takiej umowy, administrator odmówi jej zawarcia, ze względu na brak możliwości jej wykonania.
6. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, lub do zakończenia roszczeń.
7. Dokumenty pozyskane z systemów rezerwacyjnych będą przechowywane przez okres 1 roku.
8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) za pośrednictwem poczty e-mail lub na adres pocztowy administratora.
11. Administrator informuje także Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Życzymy udanego wypoczynku
„AGROMARKO”

Wróć do spisu treści